Belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in 2017:

Belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in 2017:

Maximale hypotheek omlaag naar 101 %
De maximale lening die je mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren..

Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60 % meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2016 is dat nog voor de helft.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %
De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 is dat 50,5 %.
Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven
de € 67.072.

Aanpassing NHG-grens
De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 € 245.000.=
was in 2016 € 231.132.=

Aanpassing starterslening
De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Je kunt alleen gebruik maken van de starterslening als jouw gemeente deze aanbiedt.

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering
Met ingang van 2017 zijn er twee extra mogelijkheden om de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning af te kopen zonder dat je hiervoor belasting hoeft te betalen. Dit kan nog voordat er vijftien of twintig jaar premie is betaald. Het blijft wel verplicht om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen. De versoepeling geldt:

  • Als u uw woning verkoopt terwijl u al een nieuwe woning heeft gekocht.
    • Als de gemeente u schuldhulpverlening biedt. Of als kan worden vastgesteld dat u financiële problemen heeft en daardoor niet meer in staat bent of niet verwacht de woonlasten te kunnen betalen.

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000
Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.
De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.
Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag van € 100.000.

Normaal gesproken ontvang je binnen drie jaar na de aangifte schenkbelasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking heeft de Belastingdienst daarvoor vijf jaar de tijd.

Uitstel vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten
Op dit moment kun je als eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Per 2017 zou deze aftrek vervallen en worden vervangen door een sobere subsidieregeling. Na kritiek uit de Tweede Kamer en belangenorganisaties heeft minister Bussemaker besloten dit voorstel een jaar aan te houden. De huidige aftrekregeling geldt dus ook in 2017.

Stijging opslag duurzame energie
In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening ruim € 60 aan opslag voor duurzame energie. Naar verwachting zal dit bedrag verder stijgen tot € 227 in 2023.

Nul-op-de-meter woning
Als je een nul-op-de-meter woning koopt, mag je in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die je op basis van je inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.

Fonds duurzaam funderingsherstel
Er komt in 2017 een fonds dat leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen, zoals bij paalrot. Het fonds is vooral bedoeld voor huiseigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een nieuwe lening voor funderingsherstel, omdat ze een te laag inkomen hebben en/of een grotere hypotheeklening dan de woningwaarde.

Afschaffing precariobelasting ondergrondse leidingen
Veel huishoudens betalen via hun energierekening jaarlijks gemiddeld tientallen euro’s precariobelasting op ondergrondse leidingen. Er ligt een wetsvoorstel om deze gemeentelijke belasting per 1 januari 2017 af te schaffen.

Niet alle gemeenten heffen precariobelasting. Gemeenten kunnen volgens het voorstel vanaf 1 januari niet meer beginnen met het heffen van precariobelasting. Voor gemeenten die in 2016 al precariobelasting heffen gaat een overgangsregeling gelden van tien jaar. Het voorstel is dat zij hun belasting in die tien jaar gelijk houden aan de belasting in 2016. Daarna wordt de precariobelasting helemaal afgeschaft.

Verplichte vulling reservefonds VvE
Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars in. VvE’s zijn al sinds 2008 verplicht om een reservefonds te hebben, maar de wet schreef niet voor hoeveel een VvE in kas moet hebben. Dat verandert nu. VvE’s moeten minimaal een bedrag reserveren gebaseerd op een actueel meerjarenplan voor onderhoud, of ter grootte van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.